Centrum Libros > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

akreditovaného školicího střediska řidičů a akreditovaného střediska bezpečné jízdy provozovatele LIBROS OSTRAVA spol. s.r.o., v kooperaci se společností Libor Václavík- LIBROS na základě spolupráce se statutární městem Ostrava a společností AUTO EDU, spol. s r.o.

Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava spol. s.r.o., v kooperaci se společností Libor Václavík – LIBROS a ve spolupráci se společností AUTO EDU spol. s.r.o. na straně dodavatele (dále jen "Dodavatel“) a zákazníkem na straně objednatele (dále jen "Objednatel") na straně druhé.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi dodavatelem a objednatelem, který vzniká okamžikem registrace objednatele - účastníka.

I. Předmět plnění a všeobecná ustanovení

1.1.

Předmětem plnění dle těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Dodavatelem a Objednatelem při poskytování školení bezpečné jízdy řidičů, jež mají v registru řidičů zaznamenány body za jednání zařazené do bodového hodnocení. Tedy závazek dodavatele provést školení řidičů v souladu s příslušnými ustanoveními zák.č. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení, ve znění zák. č. 478/2001 Sb. (dále jen „školení“).

1.2.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami („Dodavatelem“ a „Objednatelem“) okamžikem registrace objednatele k provedení výše uvedeného školení, která je zároveň považována za vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami. Právní vztahy se řídí ustanovením obchodního zákoníku a navazujících předpisů.

1.3.

Registrací se dle těchto obchodních podmínek rozumí - registrace uskutečněná prostřednictvím rezervačního systému zveřejněného na webových stránkách www.centrum.libros.cz. Tato registrace je „Žádostí o přijetí na školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů“.

1.4.

Školení se mohou zúčastnit pouze řidiči, kteří nemají ke dni registrace zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů, ohodnocených méně než 6-ti body za jeden přestupek!!!

II. Práva a povinnosti objednatele - podmínky účasti na školení

2.1.

Registrací školení a úplnou úhradou ceny školení vzniká Objednateli právo na absolvování uvedeného školení bezpečné jízdy řidičů, jež mají v registru řidičů zaznamenány body za jednání zařazené do bodového hodnocení a vydání potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy a to v případě splnění všech podmínek obsažených v těchto obchodních podmínkách pro absolvování školení.

Splněním všech podmínek se rozumí průběh právně způsobilého stavu objednatele v období od data jeho registrace v rezervačním systému do data plnění poskytované služby dodavatelem, tzn. do data uskutečněného kurzu školení pro odečet trestných bodů.

Dodavatel neodpovídá za změny v bodovém hodnocení ani za jiné právní delikty objednatele, v tomto období, které mají bezprostřední vliv na právní způsobilost objednatele absolvovat předmětný kurz. Dodavatel není v tomto případě povinen Objednateli vrátit smluvní úhradu za službu (viz následně související b. 2.6 , odst. II ) a smluvní vztah se takto považuje za ukončený.

2.2.

Podmínkou účasti na školení bezpečné jízdy je povinnost objednatele užít k účasti pouze vozidlo schválené k provozu na pozemních komunikacích nebo takové vozidlo, které plní technické podmínky podle zvláštního předpisu (§36 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.).

V případě, že vozidlo užité objednatelem k absolvování školení bezpečné jízdy dle těchto obchodních podmínek nesplňuje podmínky k provozu na pozemních komunikacích (zák.č. 56/2001 Sb.), odpovídá objednatel- účastník v plné výši za případné škody na zdraví a majetku Dodavatele či třetích osob.

Objednatel-účastník kurzu školení bezpečné jízdy může absolvovat výcvik pouze ve vozidle, k jehož řízení jej opravňuje řidičské oprávnění, jehož je držitelem.

2.3.

Při kurzu bezpečné jízdy pro řidičská oprávnění AM, A1 a A musí být řidič vybaven pevnou bundou a dlouhými kalhotami, popř. kombinézou, pevnými botami, ochrannou přilbou se štítem nebo s brýlemi a rukavicemi. Nesplnění těchto podmínek přes výzvu je důvodem k ukončení účasti na školení bez nároku na vrácení zaplacené ceny školení či jiných nároků.

2.4.

Účastník je povinen na vyzvání kdykoli v průběhu školení předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), řidičský průkaz, případně osvědčení o technickém stavu vozidla spolu s dokladem o povinném smluvním pojištění vozidla, se kterým se školení účastní. Účastník musí před zahájením školení i po celou jeho dobu být způsobilý k řízení vozidla (viz § 3 zákona č. 361/2000 Sb.). Účastník je dále povinen absolvovat školení po celou dobu jeho trvání v plném rozsahu.

2.5.

Objednatel se zavazuje zúčastnit se školení bezpečné jízdy termínu sjednaném při registraci. V případě, že se Objednatel nezúčastní školení v dohodnutém termínu z důvodu spočívajícím na straně Objednatele, je Dodavatel oprávněn účtovat storno poplatky dle čl.III. těchto obchodních podmínek.

2.6.

V případě uvedení nepravdivých údajů v registraci, popř. nesplnění některých povinností dle čl.II. těchto obchodních podmínek, nebo zjistí-li se, že uvedený Objednatel není oprávněným účastníkem, účast na školení bude pro tohoto účastníka ukončena bez nároku na vrácení ceny za školení či jakýchkoliv dalších postihů pro Dodavatele.

V těchto případech nemá Objednatel právo na vydání potvrzení o absolvování školení a objednávka-registrace účasti na školení zaměřené na zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení je právně neúčinná.

2.7.

Každý účastník školení bezpečné jízdy registrací zavazuje nepořizovat během školení jakékoli audiovizuální záznamy a dbát veškerých pokynů pracovníků Centra kurzů bezpečné jízdy.

III. Cena školení a platby za školení

3.1.

Cena školení je stanovena nabídkou (ceníkem) Dodavatele školení, zveřejněnou na webových stránkách www.centrum.libros.cz, platnou v den uskutečnění objednávky Objednatelem.

3.2.

Objednatel se zavazuje uhradit cenu školení na základě podmínek zveřejněných na www.centrum.libros.cz a dle těchto obchodních podmínek.

Objednatel se zavazuje uhradit cenu školení jednorázově do 3 dnů od registrace:

 • bankovním převodem na účet č.17526623/0300 (ČSOB).
 • poštovní poukázkou typu A na účet č.17526623/0300 (ČSOB).
 • hotově na pokladně Centra bezpečné jízdy
  na adrese: Palackého 1114, Ostrava – Přívoz
  (pondělí až pátek: 8.00-10.00 a 14.00-16.00).

Dodavatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny školení. Objednatel souhlasí, že Dodavatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

3.3.

V případě nezaplacení ceny školení ve výše uvedeném termínu (do 3 dnů) je Dodavatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění, zrušit registraci Objednatele (registrace bude automaticky smazána) a uvolněné místo poskytnout dalším zájemcům o účast v kurzu, a to bez jakéhokoli následku pro Dodavatele. ( V případě, že platba není uhrazena, není garantována Vaše rezervace v daném termínu !!! )

3.4.

V případě zrušení školení spočívající na straně Objednatele v době 0 - 14 dnů před termínem konání školení, na který se objednatel- účastník zaregistroval, vyhrazuje si Dodavatel účtovat storno poplatek ve výši 100% ceny školení.

3.5.

Vystavení opisu potvrzení o absolvování školení s možností odečtu trestných bodů je podmíněno zasláním písemné žádosti na emailovou adresu info.centrum@libros.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat poplatek 500 Kč.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1

Dodavatel upozorňuje Objednatele na skutečnost, že jestliže podle právního předpisu (viz zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů) mu bude ke dni ukončení školení bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů nebo získá-li jediný přestupek ohodnocený 6-ti a více body za jeden přestupek, nemůže mu příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností provést záznam v registru řidičů o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů.

4.2.

Jestliže v době 30-ti dní před termínem konkrétního kurzu bude obsazenost nižší než 50% kapacitních možností jednoho termínu školení, vyhrazuje si Dodavatel právo na změnu vypsaného a objednatelem objednaného termínu. V takovém případě se Dodavatel zavazuje nabídnout Objednateli náhradní termín. Nejdéle 14 dní před termínem školení Dodavatel potvrdí a určí Objednateli přesný čas začátku školení.

4.3.

Centrum bezpečné jízdy LIBROS OSTRAVA, spol. s.r.o. postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednatel registrací vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a dává zároveň souhlas ke zpracování osobních dat a předložení dokladu totožnosti při školení bezpečné jízdy.

4.4.

Objednatel- účastník registrací souhlasí s případným pořízením obrazového záznamu ze školení pro potřeby prezentace Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava,popř. kontroly jeho fyzické účasti na školení ze strany příslušných orgánů statní správy.

4.5

Registrací tzn. „Žádostí o přijetí na školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů“ objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami včetně způsobu registrace a platby za školení.

Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 5l3/l99l Sb. (obchodní zákoník).

V Ostravě dne 17.2.2011

Partneři

 • OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!
 • Czechoslovak Group
 • ACA Autocentrála
 • Česká pojišťovna